Generated with MOOJ Proforms Version 1.5

Het is een goede gewoonte dat Watersportvereniging "De Dintel" elk jaar na het vaarseizoen een aantal van haar niet bezette ligplaatsen beschikbaar stelt als tijdelijke winterligplaats aan begunstigende. Begunstigden zijn leden of personen die bij het bestuur bekend zijn.

Tijdelijke winterligplaatsen zijn beschikbaar vanaf de eerste zaterdag in november tot 01 april van het daarop volgende jaar.

Om in aanmerking te komen voor een tijdelijke winterligplaats dient u zich aan te melden door middel van een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier op te sturen naar de secretaris (emailadres secretaris@wsvdedintel.nl), zodat deze verdere actie onderneemt.

Bij gebruik van een tijdelijke winterligplaats dient u zich aan de bepalingen zoals vermeld in het Haven Reglement en Huishoudelijk Reglement te houden. Het gebruik van een tijdelijke winterligplaats is geheel voor eigen risico. De vereniging, of het bestuur, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan goederen of personen van welke aard dan ook. Informatie m.b.t. geldende tarieven voor een tijdelijke winterligplaats en eventueel stroomkosten kunt u eveneens verkrijgen bij de secretaris. De kosten worden door onze penningmeester middels een factuur bij u in rekening gebracht.

Als u gebruik maakt van een stroomvoorziening bij een tijdelijke winterligplaats dient u uiterlijk 2 weken voor de eerste zaterdag van april de sleutels weer in te leveren.

Voor een tijdelijke winterligplaats moet aan de volgende voorwaarde zijn voldaan:

  • Het volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier moet vóór 1 november bij de secretaris binnen zijn.
  • Het verschuldigde bedrag dient, eveneens vóór 1 november, voldaan te zijn door overschrijving bankrekening nr.: NL86 RABO 0148 8941 86, t.n.v.WSV De Dintel, ROOSENDAAL.
  • Het vaartuig, zoals omschreven op het aanvraagformulier, dient verzekerd te zijn. Een en ander moet blijken uit de door u verstrekte gegevens.
*Vereiste informatie.
Naam en voornaam *
Adres *
Postcode en woonplaats *
Telefoonnummer *
E-mailadres *
Naam schip *
Scheepslengte *
Scheepsbreedte *
Motor- of zeilschip *
Naam verzekeringsdmaatschappij *
Polisnummer *
Hiermee ga je akkoord met regeling winterligplaats in het water. *